Algemene voorwaarden 

Gym

Inleiding

GymBites zet zich in om verantwoord eten en gezond bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. Met een paar klikken bestel jij je verse maaltijden, die wij vervolgens vers bereiden en ook nog eens bij jou thuis komen brengen!

Bij deze diensten horen voorwaarden. Voorwaarden die de kaders beschrijven waarbinnen wij ons uiterste best doen om iedereen blij te maken met een gezonde maaltijd. Tenzij anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst tussen GymBites en Consumenten met betrekking tot Diensten. Indien tussen GymBites en Consument afspraken gemaakt worden die afwijken van de onderliggende voorwaarden, prevaleren die afwijkende afspraken, mits deze afspraken schriftelijk zijn gemaakt.

Verder is jouw privacy een topprioriteit voor GymBites. In onze privacyverklaring maken wij inzichtelijk welke gegevens we om welke reden verwerken, en wat jouw rechten zijn. De privacyverklaring vind je op onze website.

Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan klaar om je te helpen!

Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam:                        GymBites

Zetel:                                       Friesestraatweg 143-03, 9743 AA  GRONINGEN

KvK-nummer:                          82147604

Btw-identificatienummer:      NL862354341B01

E-mail:                                     hello@gymbites.shop

Telefoon:                                + 31 6 37 34 41 76

GymBites zet zich in om verantwoord eten en gezond bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. Je kunt terecht voor personal training, voedingsadvies en diverse scans. Bij deze diensten horen voorwaarden. Voorwaarden die de kaders beschrijven waarbinnen wij ons uiterste best doen om iedereen blij te maken met een verantwoorde training. Tenzij anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst tussen GymBites en Consumenten met betrekking tot Diensten. Indien tussen GymBites en Consument afspraken gemaakt worden die afwijken van de onderliggende voorwaarden, prevaleren die afwijkende afspraken, mits deze afspraken schriftelijk zijn gemaakt.

Verder is jouw privacy een topprioriteit voor GymBites. In onze privacy-verklaring maken wij inzichtelijk welke gegevens we om welke reden verwerken, en wat jouw rechten zijn. De privacy-verklaring vind je op onze website.

Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan klaar om je te helpen!


Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden Gym zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen GymBites en een Member, tenzij GymBites en de Member voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Inhoudsopgave voorwaarden Gym


Artikel                                    Inhoudsindicatie                                          

Artikel 1                                  Tot stand komen Overeenkomst

Artikel 2                                  Diensten en verplichtingen Partijen

Artikel 3                                 Risico en aansprakelijkheid

Artikel 4                                  Verplichtingen van de klant

Artikel 5                                  Beëindigen

Artikel 6                                  Intellectuele eigendom

Artikel 7                                  Communicatie

Artikel 8                                  Slotbepalingen


Artikel 1. Tot stand komen Overeenkomst

 

1.1     De Overeenkomst tussen GymBites en de Member komt tot stand door middel van:

Het betalen van het startbedrag via het aanmeldformulier van Gymbites. Nadat de Member de registratie voor GymBites heeft volbracht en heeft betaald, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en op de button ‘Afrekenen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

 

1.2     De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van GymBites worden overgedragen.

 

1.3     GymBites gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. GymBites heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.

 

1.4     GymBites verwerkt persoonsgegevens van de Member binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzage de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

 

1.5     In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt GymBites de persoonsgegevens voor de doeleinden:

a. Facturatie

b. Debiteurenadministratie

c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Gymbites.

 

1.6     GymBites mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

 

1.7     De door de Member tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegevens en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 2. Diensten en verplichtingen Partijen

 

2.1     GymBites levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: gedrag, voeding, mindset en beweging.

 

2.2     De door GymBites te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

 

2.3     Doordat de diensten van GymBites online/fysiek geleverd worden, kan GymBites niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

 

2.4     GymBites zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.

 

2.5     Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op hello@gymbites.shop. Na de melding zal GymBites de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

 

2.6     De Member wordt geadviseerd zijn of haar huisarts/fysio te raadplegen alvorens te beginnen met GymBites.

 

2.7     De Member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

 

2.8     De Member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

 

2.9     De Member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, als deze verandert, door de Member zal worden aangepast.

 

2.10   De Member mag derden geen toegang verschaffen tot GymBites via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

 

2.11   De Member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij GymBites en derden, ten gevolge van de door de Member gedeelde informatie.

 

2.12   De Member gaat akkoord dat GymBites alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.4 van deze Algemene Voorwaarden Gym.

 

2.13   GymBites behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Gymbites te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Member gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Member gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

 

2.14   In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Member slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Gymbites


Artikel 3. Risico en aansprakelijkheid

 

3.1     GymBites is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

 

3.2     GymBites is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door GymBites geleverde diensten.

 

 

3.3     GymBites is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die

door de Member zijn aangeleverd.

 

3.4     GymBites is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van GymBites.

 

3.5     GymBites is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

 

3.6     GymBites Plan is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door GymBites geleverde diensten.

 

3.7     In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van GymBites zou liggen, is de aansprakelijkheid van GymBites beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van GymBites. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van GymBites geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van GymBites beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door GymBites aan de Member in rekening is gebracht.

 

3.8     Het zich bevinden in de GymBites Profitbox en gebruik maken van de toestellen en faciliteiten in de GymBites Profitbox is geheel voor eigen risico van de Member.

 

3.9     GymBites en al zijn medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

 

3.10   GymBites en al zijn medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Member en/of derden.

 

3.11   De Member is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van GymBites als deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.
Artikel 4. Verplichtingen van de klant

 

4.1     De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan GymBites aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

 

4.2     De gegevens en informatie die de klant aan GymBites verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

 

4.3     De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het GymBites onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 

4.4     De klant is gehouden GymBites onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

4.5     Tijdens de training dient de klant geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.

 

4.6     De klant is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van GymBites op te volgen.

 

4.7     De klant dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan GymBites.

 

4.8     De klant verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen en de instructies van GymBites op te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.

 

4.9     De klant dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

 

4.10   Indien de klant zich niet geschikt acht voor de training, dan dient de klant dat direct aan GymBites te melden.

 

4.11   De klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van GymBites.

 

4.12   Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.

 

4.13   Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is GymBites bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van GymBites op vergoeding van eventuele schade.


Artikel 5. Beëindigen

 

5.1     De overeenkomst gaat van start op het moment dat de eerste betaling is voldaan.

5.2     Een Membership eindigt automatisch na verloop van het aangegeven programma duur en wordt automatisch verlengd, mits er is besproken om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor geld een opzegtermijn van 1 maand.

5.3     De Member kan zijn/haar Membership niet tussentijds opzeggen gedurende de lengte van het programma. Na het einde van de overeenkomst is er in samenspraak de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen

5.4     De member kan zijn/haar Lidmaatschap niet tussentijds opzeggen, tenzij er sprake is van langdurige ziekte of verhuizing
5.5     Tijdelijke bevriezing/pauzeren van het Lidmaatschap is slechts toegestaan in geval langdurige ziekte, zwangerschap of wanneer             het Lid op vakantie/reis gaat.

5.6      In geval van verhuizing, is er altijd 1 maand opzegtermijn. Dat betekend dat er in de maand van opzegging nog 1 maand in rekening wordt gebracht

5.7      In geval van ziekte, is de member verplicht om een ondertekende medische verklaring van een arts te sturen naar Gymbites
5.8      Het bevriezen/pauzeren is mogelijk voor een maximale duur van 6 maanden.
5.9      Bevriezing is nooit mogelijk met terugwerkende kracht.


Artikel 6. Intellectuele eigendom

 

6.1     Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van GymBites en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

 

6.1     GymBites verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Personal Body Plan) recht om de producten en diensten van Personal Body Plan te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

 

6.3     Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door GymBites op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door GymBites geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van GymBites en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.

 

6.4     Wanneer in een overeenkomst tussen GymBites en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van GymBites wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

 

6.5     Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van GymBites te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met GymBites.


Artikel 7. Communicatie

 

7.1     Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door GymBites zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

 

7.2     De Member gaat ermee akkoord dat GymBites de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, als zij dit nodig acht.

 

7.3     De Member gaat ermee akkoord dat GymBites of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

 

7.4     Binnen de diensten van GymBites kunnen Members onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van GymBites en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de deelnemer voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.

 

7.5     Het staat GymBites ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen als de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.Artikel 8. Slotbepalingen


8.1     Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met GymBites is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2     Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen GymBites en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8.3     Door het aangaan van een Membership verklaart de Member de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

8.4     GymBites is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en oude leden die hun programma hebben verlengd.

 

Algemene voorwaarden 

Bites

Inhoudsopgave voorwaarden Bites


Artikel                                    Inhoudsindicatie                                          

Artikel 1                                  Definities                                                      

Artikel 2                                  Toepasselijkheid                                           

Artikel 3                                  het aanbod                                                    

Artikel 4                                  De overeenkomst                                          

Artikel 5                                  Levering                                                        

Artikel 6                                  Conformiteit                                                 

Artikel 7                                  Betaling                                                         

Artikel 8                                  Aansprakelijkheid                                         

Artikel 9                                  Herroeping en ontbinding                             

Artikel 10                                Slotbepalingen                                              


Artikel 1 Definities

 • In de onderliggende Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, hebben de navolgende begrippen (te herkennen aan het gebruik van een hoofdletter) de hieronder omschreven betekenis:


Consument: de (rechts)persoon die een Overeenkomst voor Diensten sluit of heeft gesloten met GymBites.

Dag: kalenderdag.

Diensten: de bereiding en levering van maaltijden door GymBites, dan wel door één of meer door haar ingehuurde derde(n).

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Consument en GymBites met betrekking tot Diensten, ongeacht de vorm of wijze van totstandkoming daarvan.Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Consument en GymBites. Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn direct en onvoorwaardelijk van toepassing.
 • Op de Overeenkomst zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing dan de onderliggende; andere algemene voorwaarden worden door GymBites uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover er in afwijking van de vorige volzin andere algemene voorwaarden van toepassing zijn – hetgeen niet het geval is zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van GymBites – prevaleren de Algemene Voorwaarden van GymBites.

 • De bepalingen in de Overeenkomst prevaleren bij eventuele frictie boven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Het aanbod

 • Het aanbod omvat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Diensten, waarbij eventuele afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden maaltijden vormen. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Indien bij het doen van een aanbod door GymBites sprake is van een kennelijke omissie, zoals een onbillijke prijs, geldt dat GymBites hier niet aan gebonden kan worden en dat Consument hier geen rechten aan kan ontlenen.
 • Ieder aanbod richt zich op eindverbruikers in het bezorggebied zoals beschreven op de website van GymBites (https://gymbites.nl/). De maaltijden zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Derhalve worden enkel bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

 • De bij het aanbod genoemde prijs is inclusief alle belastingen, maar exclusief eventuele bezorgkosten.


Artikel 4 De Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Consument. Indien deze aanvaarding langs elektronische weg heeft plaatsgevonden – hetgeen het geval is wanneer Consument op de knop ‘Nu Bestellen’ klikt – bevestigt GymBites onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding en daarmee de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Alle informatie die Consument aan GymBites verstrekt, waaronder die tijdens het bestelproces, dient actueel en waarheidsgetrouw te zijn. Indien de informatie incorrect is, is GymBites niet verantwoordelijk voor eventuele schade die daardoor ontstaat.


Artikel 5 Levering

 • De maaltijden worden kort na preparatie gekoeld, en blijven vervolgens zo lang mogelijk gekoeld om kwaliteit te borgen.
 • Levering van de maaltijden vindt plaats door bezorging op het door Consument in het bestelproces opgegeven adres binnen een afgesproken tijdvenster. Indien Consument een onjuist adres heeft opgevoerd, komt de eventueel als gevolg hiervan geleden schade, voor zijn eigen rekening en risico.
 • Consument is verplicht ervoor te zorgen dat bezorging van de maaltijden op het door hem opgegeven adres en binnen het afgesproken tijdsvenster mogelijk is. Indien bezorging op het gegeven adres binnen het afgesproken verkoopvenster niet mogelijk is, is Consument in gebreke voor wat betreft de acceptatie; eventuele kosten en schade komen alsdan voor rekening en risico van Consument, zonder dat dit afbreuk doet aan diens betalingsplicht. Consument kan GymBites in voorkomend geval niet verplichten tot een nieuwe bezorgpoging.


Artikel 6 Conformiteit

 • GymBites neemt iedere redelijkerwijs te vergen maatregel om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de Diensten zo hoog mogelijk is.
 • In ieder geval draagt GymBites ervoor zorg dat de Diensten voldoen aan het aanbod en de op basis hiervan gesloten Overeenkomst.
 • GymBites bereidt iedere maaltijd vers voor. Hieraan is inherent dat de smaak zeer sporadisch anders is dan Consument wellicht gewend is. Dit enkele feit maakt niet dat sprake is van non-conformiteit.

 • De op de maaltijdverpakking genoemde macro’s zijn een zo nauwkeurig mogelijke schatting, die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt. Omdat alle maaltijden vers bereid worden, kunnen de daadwerkelijke macro’s tot maximaal 15 % afwijken, zonder dat dit afdoet aan de conformiteit.

Artikel 7 Betaling

 • De vorderingen van GymBites zijn direct opeisbaar. Betaling in termijnen is niet mogelijk; Consument is verplicht eenmalig en volledig te betalen.
 • Consument kan enkel gebruik maken van de bij bestelling aangeboden en vervolgens overeengekomen betaalwijze(n).
 • Consument is verplicht om uiterlijk binnen veertien (14) Dagen na de Dag waarop levering is overeengekomen, zorg te dragen voor betaling.

 • Indien betaling binnen de overeengekomen termijn uitblijft, houdt GymBites zich het recht voor om haar verplichting tot nakoming op te schorten, tot het moment waarop Consument volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft.
 • Ingeval volledige betaling uitblijft binnen de in artikel 7.3 bedoelde termijn, behoudt GymBites zich het recht voor alle (juridische) stappen te zetten die zij daarvoor nodig acht. Eventuele schade wordt, voor zover wettelijk toegestaan, in voorkomend geval geheel en al op Consument verhaald.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • GymBites is nimmer aansprakelijk voor schade die Consument leidt indien Consument niet overeenkomstig de door GymBites gegeven aanwijzingen en waarschuwingen handelt.
 • GymBites is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van Consument die het gevolg is van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van GymBites (overmacht), zoals ziekte, transportproblemen of molest.
 • GymBites is slechts aansprakelijk voor door Consument geleden zaak- en/of letselschade indien GymBites ten aanzien van het ontstaan van die schade opzet of grove schuld kan worden verweten. In voorkomend geval is voor vergoeding in aanmerking komende schade beperkt tot het bedrag waartegen GymBites verzekerd is, dan wel verzekerd had moeten zijn. Indien van opzet of grove schuld geen sprake is, vrijwaart Consument GymBites van iedere aansprakelijkheid voor de door hem geleden schade, ongeacht de aard er de ernst daarvan.

 • GymBites is niet aansprakelijk voor fouten van door haar ingehuurde derden, die direct of indirect leiden tot schade aan de zijde van Consument.
 • Aansprakelijkheid van GymBites voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera is, tenzij dit wettelijk verboden is, uitgesloten.

Artikel 9 Herroepping en ontbinding

 • In verband met de bederfelijkheid van de versbereide maaltijden, heeft Consument niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Artikel 6:230p sub f onder (2) BW is van toepassing.
 • GymBites heeft het recht de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien het door Consument bestelde niet beschikbaar is. Indien Consument in voorkomend geval reeds betaald heeft, draagt GymBites binnen 30 Dagen zorg voor terugbetaling.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en overige tussen GymBites en Consument gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Groningen, edoch niet vóórdat partijen getracht hebben het tussen hen gerezen geschil in onderling overleg (minnelijk) op te lossen.

 • Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden in stand blijven. Alsdan treden partijen in overleg teneinde de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen voor een rechtmatige bepaling die naar aard zo nauw mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.
 • Wanneer discussie ontstaat over de uitleg van een bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wordt deze taalkundig en objectief uitgelegd.